sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> Polymer สําหรับการบําบัดน้ําเสีย

Polymer เป็นสารเคมีจําพวก Polyacrylamide ซึ่งเป็นสาร โพลิเมอร์ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสาร Coagulant สําหรับ กระบวนการสร้าง Floc (Flocculation) ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคแขวนลอย โดย จะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาคทําให้เกิดเป็น Floc ขนาดใหญ่จึงตกตะกอน ได้ง่าย โดย โดย Polymer ที่นิยมใช้ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้นมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

• Anionic Polymer หรือ โพลิเมอร์ประจุลบ มีลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงสีขาว มี จะทําหน้าที่เป็นตัวที่ช่วยในการตกตะกอน (Flocculants) โดยจะดูดตะกอนหรืออนุภาคแขวนลอยในรูปของประจุ เมื่อตะกอนเข้ามารวมตัวกันมากๆก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นจนสามารถจมลง สู่ก้นถังแยกตะกอนได้ Anionic Polymer มักนิยมใช้ร่วมกับเคมีบําบัดน้ําตัวอื่นๆ เช่น Pac และสารส้ม เพื่อช่วยในการจับตะกอน และตก ตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบการผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย

•  Cationic polymer หรือ โพลิเมอร์ประจุบวก มีลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงสีขาว มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Coagulant คือ มีประจุไฟฟ้า เป็นบวกแต่มีปริมาณที่มากกว่าเนื่องจากโพลีเมอร์มีการจัดเรียงตัวเป็นสายที่ยาวยาว จึงมีน้ําหนักโมเลกุลมาก เมื่อรวมตัวกับ Floc ที่เกิดจาก เกลือของเหล็กต่างๆแล้ว ทําให้มีขนาดมวลโมเลกุลที่ใหญ่มากขึ้น ซึ่งทําให้น้ําหนักสูงขึ้นจึงตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น Cationic Polymer มักนิยม ใช้ในงานระบบน้ําเสียเพื่อช่วยในการรีดตะกอน (Filter press)
 


SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.