sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> เคมีภัณฑ์ทั่วไป >> แคลเซียม ไฮดรกไซด์

แคลเซียม ไฮดรกไซด์

ชื่อสินค้า : แคลเซียม ไฮดรกไซด์
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
สูตรเคมี :
Packing :
MSDS : www.chemtrack.org/Chem.asp
COA : http://worldchemical.co.th/th/coa.html
น้ำหนักสินค้า : * กรุณาเลือกขนาดของสินค้า
จำนวนชิ้น
คุณสมบัติ
ประโยชน์ : 
แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ใช้ในกระบวนการผลิตซีเมนต์, การผลิตโซเดียมคลอไรด์, การผลิตเครื่องสำอางค์, การทำเครื่องหนัง
 

ด้านอุตสาหกรรมเกษตร :
- ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดิน
- ทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ให้โทษซึ่งชอบเจริญเติบโตในดินกรด
- ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนไถพรวนง่ายขึ้น


การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด :
              - สารนี้เป็นสารไม่ไวไฟแต่จะให้ควันพิษระเหยออกมาเมื่อเจอความร้อนและมีเพลิงไหม้


การจัดเก็บ :
              -เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
              -เก็บในที่ที่แห้งและเย็น
              -เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
              -ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย
              -ใช้สารให้ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น
              -ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้


SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.