“ กฎเหล็กว่าด้วยสารเคมี ”

“ กฎเหล็กว่าด้วยสารเคมี ”

        ประชาคมยุโรปหรือที่คนไทยมักเรียกกันติดปากว่า “อียู” (European Union-EU) คือการรวมกลุ่มของประเทศในยุโรปเพื่อให้มีพลังในการค้าขายกับประเทศคู่ค้าทั่วโลก ขณะนี้ อียูมีประเทศสมาชิกรวม 25 ประเทศ เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจโลก พอๆ กับ สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรปเคยมีชื่อในด้านการดำเนินนโยบาย แบบปกป้องเศรษฐกิจของตน ด้วยการปกป้องการเกษตร ภายในประชาคมยุโรปอย่างเข้มงวด แต่นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ประชาคมยุโรป หันมาสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องการ ปกป้องคุ้มครองประชาคมยุโรปในด้านการผลิตสารเคมี เพราะเห็นว่ามนุษย์นั้นต้องใช้ชีวิตอยู่กับ สารเคมี ต้องสัมผัสกับเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงย่อมจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก สารเคมี ซึ่งอาจจะทำลายสุขภาพ อนามัย รวมทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ จึงมีการจัดทำ “สมุดปกขาว” (White Paper) ขึ้น เป็นการกำหนด ยุทธศาสตร์นโยบายด้านเคมีภัณฑ์ของประชาคมยุโรปขึ้น สิ่งที่ประชาคมยุโรป เฝ้าผลักดันมาเป็นเวลา5 ปี ตามนโยบายใหม่นี้ ได้เริ่มผลิบานออกเป็น “กฎเหล็ก” ที่สภาประชาคมยุโรปกำลังจะคลอดออกมาเป็น กฎหมายของประชาคม เพื่อใช้บังคับแก่ การทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์กับมิตรประเทศทั่วโลกที่ค้าขายและลงทุนกับ อียู โลกกำลังตื่นเต้นกับเรื่องใหม่นี้เพราะจะกระเทือนการผลิต การใช้ และการอุปโภคสารเคมี ไปทั่วโลก ทั้งผู้ผลิตและผู้อุปโภคสารเคมีทั้งหลายจะต้องปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อรับการดำเนินนโยบายปกป้องแบบใหม่ของอียู นี้กฎใหม่ของอียูนี้มีชื่อว่า “รีช” ซึ่งเป็นการออก

เสียงตามอักษรย่อคือ R-E-A-C-H นั่นคือ ระบบการ คลังข้อมูล

ควบคุมเคมีภัณฑ์แบบใหม่ของประชาคมยุโรป (A newsystem of chemicals control-the REACH System)

ซึ่งมีองค์ ประกอบหลัก คือ

1. Registration (การจดทะเบียนผู้ผลิตเคมีภัณฑ์)

2. Evaluation (การประเมินผลเคมีภัณฑ์ที่ผลิต)

3. Authorization (การมอบอำนาจให้ดำเนินการกับเคมีภัณฑ์) และตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเอง และ

 4. C-H คือตัวย่อของ Chemicals นั่นเอง คือ

เคมีภัณฑ์ หรือ สารเคมีโดยระบบนี้ทั้งระบบเมื่อประชาคมฯ ประกาศบังคับใช้แล้ว ทั้งผู้ผลิต อุตสาหกรรม ผู้ใช้และผู้บริโภคสารเคมี ซึ่งทำธุรกิจกับประชาคมยุโรป ในโอกาสต่อไปจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการทั้งสามอย่างข้างต้นอย่างเคร่งครัดความล้มเหลวเท่าที่ประสบมาในอดีต คือ การคุ้มครองและควบคุมเคมีภัณฑ์ เพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้ ที่อียูอ้างก็คือการขาดความรู้ของผู้ใช้และผู้อุปโภคตลอดจนความไม่เอาใจใส่ ความหละหลวมของผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมี โดยเฉพาะความรู้และความเข้าใจจริงในเรื่องของสารเคมีและคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ ทำให้ไม่สามารถประเมินอันตรายการเสี่ยงภัยจากการใช้สารเคมีอย่างละเอียดรอบคอบได้ ซึ่งการที่จะประเมินให้ถูกต้องแท้จริงได้นั้นจะต้องอาศัยความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยง หรือRisk Management ซึ่งการที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นจำต้องมีความแน่ชัดและถูกต้องในการประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนที่แสดงเป็นตัวย่อ R-E-AC-H ข้างต้นนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไปกระตุ้นให้อียูต้องออกกฎนี้มาใช้บังคับ การที่ประชาคมยุโรปหรือคลังข้อมูล สพท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี วิชาการด้านส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจจัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตรโ ทร. 02-5793852 E-mail : [email protected]

คลังข้อมูล สพท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2550นันทยา กัลยาศิริ เรียบเรียงจาก :ยลยินอินเตอร์เน็ต นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2720

   อียู เป็นกลุ่มที่แรกเริ่มคำนึงถึงอันตรายดังกล่าวนับเป็นจุดแรกที่ผู้คนเริ่มหวั่นไหวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่นับวันจะต้องพึ่งเคมีภัณฑ์นานาชนิดตลอด 24 ชั่วโมงในการดำรงชีวิตแต่ละวัน และเริ่มวิตกว่าทำอย่างไรตนจึงจะปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่ดี ?นอกจากเรื่องความเสื่อมกับสารเคมีในชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังมีมิติอื่นอีกที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั่นคือ การสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าวมากน้อยเพียงใด? ซึ่งจะต้องมีการประเมินด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรมให้ได้ ซึ่งเรียกว่า Exposure Assesssmentส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สารเคมีนั้นๆ การศึกษาทดสอบตรงนี้จะทำให้รู้ว่า สารเคมีที่มีอันตรายและก่อให้เกิดพิษภัยนั้นๆ มาจากที่ใด? แหล่งใดเป็นต้นเหตุ? ผู้ใช้อุปโภคถูกกระทบหรือสัมผัสเคมีภัณฑ์นานเท่าใดแล้ว? ทั้งหมดนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยมาก่อนล่วงหน้า เพื่อหามาตรการควบคุมสารเคมีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากทั้งสองเรื่องข้างต้น ได้มีข้อกำหนดว่าการป้องกันและให้ข้อมูลเตือนภัยแก่ผู้ใช้ ผู้ผลิตสารเคมีนั้นยังจะต้องทำฉลากติดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีทุกชนิดให้ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้ถ้ามีการออกกฎหมายมาใช้บังคับให้เป็นผลยังจะต้องเกี่ยวข้องไปถึงงานในศาสตร์อื่นๆ อีกหลายแขนง เช่นงานชีวอนามัยด้านการคุ้มครองอนุรักษ์น้ำ การจัดการของเสีย และ การขจัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้นงานที่กล่าวถึงนี้เป็นงานที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนี้จะต้องพึ่งปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ทำให้เกิดผลสำเร็ขอย่างดี ตั้งแต่ระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีและเคมีภัณฑ์ในทุกแห่งของโลก มีความน่าเชื่อถือได้เพียงใด? ขั้นต่อไปยังต้องคำนึงถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีที่รู้ลึกและรู้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีจำนวนมากพอที่จะสอดรับกับปริมาณเคมีภัณฑ์ทั่วโลกที่ต้องการควบคุมเมื่อมีการซื้อขายกันกับประชาคมยุโรปถัดจากนั้น ปัญหาที่รุนแรงต่อไปคือ ความสามารถของแต่ละแห่งที่จะให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งระดับความสามารถในสาขาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้องมีสูงเพียงพอที่จะรับมือกับปริมาณการควบคุมสารเคมีและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก และจะต้องสามารถดำเนินการให้สอดรับกับปณิธานใหม่ของประชาคมยุโรปที่จะทำให้มนุษยชาติปลอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีและเคมีภัณฑ์นานาชนิดมาเป็นเวลานานและนับวันจะเพิ่มพูนเป็นทวีคูณในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยโดยไม่หยุดยั้งการค้าขายด้านเคมีภัณฑ์และสารเคมีต่างๆกับประชาคมยุโรป จึงควรได้รับความสนใจ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย รวมทั้งประชาชนคนไทยที่ใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องพิเศษที่ประชาคมยุโรปจะต้องดูแลให้ประชากรของเขาได้รับในการใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งในเรื่องนี้คนไทยก็จะต้องมีสิทธิเช่นกัน ดังนั้นการที่จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าเคมีภัณฑ์จะต้องมาพร้อมกัน ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น จึงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายตลอดจนจุดต่างๆ ที่อยู่ในสายการผลิตหรือซัพพลายเชนทั้งระบบ ควรจะต้องจัดให้มีอย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้ประชาคมยุโรปที่เป็นเจ้าตำรับเรื่องนี้ เชื่อว่าจะช่วยให้ประชาชน ผู้อุปโภคทั้งหลายเพิ่มความตระหนักในการรับรู้ รับทราบและเพิ่มพูนความรู้ในด้านเคมีภัณฑ์และการปรับตัวให้อยู่กับสิ่งที่อาจเป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดเลิก หรือหลีกเลี่ยงพิษภัยได้ ไม่ใช่รู้ไว้เพื่อการค้าขายเคมีภัณฑ์กันต่อไป และมิใช่จะมีไว้เพียงเพื่อสร้าง “อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี”เท่านั้น หาก เป็นเช่นนั้น สุดท้าย โลกทั้งใบอาจกลายเป็นโลกที่ไม่มีความปลอดภัยเลยก็ได้ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =