กากของเสียอันตราย

ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพหรือสิ่งที่เจือปน ด้วยของเสียที่เป็นของเหลว ของแข็งหรือก๊าชที่มีความเข้มข้นหรือคุณสมบัติทางกายภาพเคมีหรืออื่นๆ รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตายหรือการเจ็บป่วยตลอดจน ทำให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีกากของเสียอันตรายเกิดขึ้นจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในการ บำบัด เก็บกักและกำจัด

ชนิดของฉลากที่ติด ประเภทของเสีย
A ของเสียพิเศษ (Special waste) ได้แก่ ของเสียติดเชื้อ ของเสียกัมมันตภาพรังสี
ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดที่ระบุป้ายเตือนอันตรายจากรังสี

 B             ไซยาไนด์ (Cyanide-containing waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 C             ออกซิไดส์(Oxidizing waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 D             ปรอท (Mercury – containing waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 E             โครเมท (Chromate waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 F             โลหะหนักอื่นๆ (Heavy metals-containing waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 G             กรด (Acidic waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 H             ด่าง (Alkaline waste) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 I              ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum product) ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

 J             โฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วย C H O เท่านั้น  (Hydrocarbon waste containing only C,H,O)
               ให้จัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + thirteen =