การขนส่งวัตถุอันตราย

การขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อมูลที่ต้องมีในเอกสารกำกับการขนส่ง

     1) ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งตามที่ กำหนดไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
     2) ประเภทหรือประเภทย่อย ของวัตถุอันตราย
ถ้าเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ต้อง มีอักษรระบุกลุ่ม ที่สามารถอยู่รวมกันได้ (Compatibility group)
     3) หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) และกลุ่มภาชนะบรรจุ(Packaging group)
     4) ปริมาณรวมของวัตถุอันตราย
     5) ถ้าเป็นของเสียอันตราย ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี
ในการขนส่งต้องระบุคำว่า “ของเสีย” หรือ “WASTE” ไว้หน้าชื่อที่ถูกต้อง ในเอกสารด้วย
     6) ในการขนส่งของเหลวที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า 100o C หรือของแข็ง ที่มีอุณหภูมิเท่ากับ หรือมากกว่า 240 o C ต้องระบุคำว่า “ร้อน” หรือ “HOT” ไว้หน้าชื่อของสินค้าในเอกสารด้วย
     7) การขนส่งวัตถุอันตราย ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง
ต้องระบุอุณหภูมิควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉิน ไว้ในเอกสารด้วย
     8) วัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงในการระเบิดต้องระบุความเสี่ยงรอง คือประเภทที่ 1 ไว้ด้วย
     9) สารติดเชื้อ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับปลายทาง ชื่อสกุลผู้รับผิดชอบ
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
     10) วัตถุอันตรายประเภทที่ 7 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
The Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials (IAEA)
     11) สารติดเชื้อต้องแสดงหมายเลขเที่ยวบินหรือขบวนรถไฟที่ใช้ในการขนส่ง และจะต้องระบุวันที่ และชื่อของสถานที่ที่รถไฟหรือสนามบิน ที่จะเดินทางไปถึงหรือแวะจอดระหว่างทาง
     12) สารที่เน่าเสียได้ ต้องระบุคำเตือนที่เหมาะสมไว้บนเอกสารกับการขนส่งด้วย เช่น
“ต้องเก็บรักษาให้อยู่ ที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส”
“เก็บรักษาโดยการแช่แข็ง” หรือ “ไม่ต้องแช่แข็ง”
     13) ภาชนะบรรจุและแทงค์เปล่าที่เคยบรรจุวัตถุอันตรายและยังไม่ได้ความสะอาดจะ ต้องระบุคำว่า “แทงค์เปล่ายังไม่ได้ทำความสะอาด” หรือ ” มีวัตถุอันตรายหลงเหลืออยู่” หรือ “EMPTY UNCLEANED” หรือ “RESIDUE LAST CONTAINED” ไว้ก่อนหรือหลังชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง
     14) เอกสารประกอบการขนส่ง จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ขนส่ง ว่าได้ทำการบรรจุ
ทำเครื่องหมาย ติดฉลาก และปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการขนส่งที่ได้กำหนดไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 8 =