การบำรุงรักษา pH Electrode

pH  Electrode   เป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างไวต่อ pH meter   ซึ่งการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. การปรับสภาพก่อนการใช้งาน ก่อนการใช้งาน จะต้องล้าง pH electrode ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากอิออน แช่ pH electrodeในสารสารละลาย เช่น 3.0 M KCL หรือสารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 หรือ หรือสารละลาย บัฟเฟอร์ pH 7.0 ทิ้งไว้ 20 นาทีอย่านำ pH electrode แช่ในน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์ deionizer โดย เด็ดขาดเพราะการแช่อยู่ในน้ำบริสุทธิ์นานๆ จะทำให้ Glass membrane เสียหาย หลังจากนนั้ ล้าง pH electrode ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์ จรพงึ้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

2. การใช้งาน   ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นก่อนและหลังการวัดตัวอย่าง ซับแห้งส่วนของ Glass membraneด้วยกระดาษอ่อนนุ่มหรือสำลีเท่านั้น อย่าถู Glass membrane  แรงๆเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่จะรบกวนการวัดในครั้งต่อไป

3. การเก็บรักษา  ควรเก็บ pH electrode ในสารละลายของ KCL ไม่ควรเก็บอิเล็กโทรดไว้ในน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์deionizer เพราะจะทำให้ Electrolyte อิออนไหลออกจาก Glass membrane และทำให้ Electrode ใช้งานไม่ได้

*** ข้อควรระวังในการใช้งาน***
1. ควรนำปลอกที่ใส่อิเล็กโทรดออกก่อนการใช้งาน
2. ควรเก็บ pH electrode ไว้ในปลอกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
3. ไม่ควรสัมผัสส่วนล่างของอิเล็กดโทรดด้วยมือ โดยเฉพาะ Glass 
     membrane หรือ Liquid junction
4. ควรเก็บ pH electrodeโดยแช่ในสารละลาย KCL
5. ควรล้าง pH electrode ด้วยน้ำ deionizer ก่อนที่จะทำการวัดสารตัวอย่างใหม่
6. ควรปิดเครื่อง pH meter ก่อนที่จะนำอิเล็กโทรดออก
7. ไม่ควรขูดหรือทำอันตรายต่อ Glass membrane เพราะอาจทำให้อิเล็กโทรดแตกหรือ
     ทำให้การอ่านค่าผิดพลาดได้
8. ไม่ควรใช้ pH electrode ที่ปราศจากการป้องกันที่ส่วนปลายใน beaker หรือภาชนะ
     อื่นซึ่งมี magnetic stirrer
9. ควรปรับเทียบบ่อยๆ สำหรับการทดลองที่แม่นยำ หรือก่อนการใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 19 =