การลดความเสี่ยงจากสารเคมี

การลดความเสี่ยง/อันตรายจากสารเคมี

       วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้
       1.  กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน  ได้แก่  ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน
       2.  ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทนที่สารเคมีอันตราย
       3.  จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะ  แยกออกจากคนงานโดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี  ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก
       4.  ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม  เช่น  การระบายก๊าซเป็นต้น
       5.  ใช้มาตรการทางด้านบริหารจัดการ  เช่น  จำกัดเวลาทำงานของคนงานในบริเวณใกล้แหล่งที่มีอันตราย
       6.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  เช่น  แว่นตากันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ
        การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  ควรนำมาใช้ในกรณีที่ได้นำวิธีการที่ 1 – 5 มาใช้แล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยงต่ออันตรายสารเคมีอยู่  ไม่ใช่วิธีการที่นำมาใช้เป็นลำดับแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 1 =