การแบ่งประเภทของเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 เป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ เครื่องแก้วที่ใช้งานทั่วไป (General Glassware) และ เครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลว (Volumetric Glassware)

1. เครื่องแก้วที่ใช้ในงานทั่วไป (General Glassware)
ใช้สำหรับบรรจุสารเคมี ใช้ในการต้ม หรือ ละลายสาร และบางชนิดอาจใช้ในการวัดปริมาตรของของเหลวที่บรรจุอยู่แต่เป็นการวัดแบบหยาบ หรือเพียงคร่าวๆเท่านั้น เช่น 
– บีกเกอร์ ( Beakers )
– ขวดรูปชมพู่ ( Erlenmeyer flasks )
– ขวดก้นกลม ( Boiling flasks, Round bottom )
– ขวดก้นแบน ( Boiling flasks, Flat bottom )

2. เครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลว (Volumetric Glassware)
ใช้สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่ต้องการความแม่นยำสูง เครื่องแก้วที่ถูกจัดว่าเป็นเครื่องแก้ววัดปริมาตร (Volumetric Glassware) ที่เรารู้จักกันดีนั้น ได้แก่
– กระบอกตวง (Measuring Cylinders)
– ขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flasks)
– ขวดวัดความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Bottle)
– บิวเรตต์ (Burettes)
– ปิเปตต์ (Pipettes)
– ปิเปตต์วัดปริมาตร (Volumetric Pipette หรือ Transfer Pipette)
– ไมโครปิเปตต์ (Micropipette)
– ปิเปตต์ชนิดมีขีดย่อยแบ่งปริมาตร (Measuring Pipette หรือ Graduated Pipette) แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิด คือ
ก. ปิเปตต์ ชนิด ปล่อยถึงขีดสุดท้าย (Mohr Type)
ข. ปิเปตต์ ชนิด ปล่อยหมด (Serological)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =