ลูกเหม็น และแนฟทาลีน

ประโยชน์

1. ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Reagent)
2. ใช้เป็นส่วนผสมของสารกำจัดกลิ่น และไล่แมลง เช่น ผลิตภัณฑ์ลูกเหม็น
3. เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เคมีหลายชนิด เช่น สี
4. ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษสำเนา

ข้อมูลความปลอดภัย

– ระเหิด และสลายตัวเร็วในอุณหภูมิห้อง
– สารที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่ สารออกซิไดส์รุนแรง
– ควรหลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อน และจุดติดไฟ
– การสลายตัวเกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์
– ไม่เป็นสารไวไฟ แต่ติดไฟได้

ความเป็นอันตรายต่อร่างกาย

– จัดเป็นสารก่อมะเร็ง
– ไอระเหิดทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง
– ความเป็นพิษต่อตาทำให้เกิดอาการแสบตา และแพ้แสง
– ไอระเหิดมีพิษต่อระบบประสาท ยับยั้งการทำงานของระบบหายใจ
– เป็นสารก่อภูมิแพ้
– ยับยั้งการส่งผ่านสารในระดับเซลล์
– กระตุ้นการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมคู่
– ออกฤทธิ์ทำลาย และลดระดับอิมมูโนโกลบลูลินเอ และอิมมูโนโกลบลูลินจีในระบบภูมิคุ้มกัน
– ออกฤทธิ์ทำลายฮีโมโกลบิลในเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง

การใช้งาน
การใช้งานแนฟทาลีนที่พบโดยทั่วไปในภาคครัวเรือน ได้แก่ การใช้เป็นสารไล่แมลง และดับกลิ่นในห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า และที่มุมอับ เป็นต้น

การจัดเก็บ
– เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดในบริเวณที่เย็น แห้ง และควรห่างจากสารออกซิไดซ์ และแหล่งจุดติดไฟ

เอกสารอ้างอิง
1. กรมควบคุมมลพิษ, 2543. พีเอเอช (PAH). บริษัท วีรณาเพรส จำกัด. กรุงเทพฯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 11 =