สระว่ายน้ำใสๆไม่ใช่เรื่องยาก

สระว่ายน้ำใสๆไม่ใช่เรื่องยาก

                การมีความสามารถ เฉพาะตัวในเรื่องเคมีของสระว่ายน้ำ ไม่ใช่เรื่องยากหากมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และหากคำนึงถึง สระว่ายน้ำที่สมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นที่ชื่นชอบของนักว่ายน้ำทั้งหลาย ก็จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดูแลในด้าน ความสะอาดถูกหลักสาธารณสุขอย่างเป็นขั้นตอน และไม่มีปัญหาตามมาแก่สุขภาพของนักว่ายน้ำ มีน้ำที่ใสสะอาด ปราศจากสาหร่ายปลอดจากเชื้อโรค อันจะเป็นผลให้เกิดโรคต่อผู้ใช้สระว่ายน้ำ และไม่มีเสียงบ่นเรื่องตาแดง หรือ
กลิ่นเหม็นของคลอรีน ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลสระว่ายน้ำ จะทราบดีว่า เนื่องจากเราใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค การที่จะทำให้ การดูแลสระว่ายน้ำเป็นเรื่องง่าย และสะดวก หากมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคลอรีนก็จะทำให้งานยากเป็นง่ายขึ้นมาได้ คลอรีนที่ใช้ในสระว่ายน้ำมีเหตุผลความสำคัญ 3 เรื่อง คือ ด้วยคุณสมบัติที่ให้ผลรวดเร็ว ในการฆ่าเชื้อโรค และ
ยังคงรักษาสภาพความสะอาดอยู่ได้  มีประสิทธิภาพในการทำลายสาหร่าย และตัวคลอรีนเองเป็นสารออกซิไดเซอร์ ชนิดแรง และจะทำปฎิกริยากับสารปนเปื้อนอื่น การเข้าใจถึงบทบาทของคลอรีนในการทำให้น้ำเป็นน้ำที่มี ความสะอาดปลอดภัย ก็จะทำให้ทราบถึงพื้นฐานของการใช้เคมีของสระว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี การใช้คลอรีน

                 หลัง จากได้ใส่คลอรีนในสระว่ายน้ำแล้ว ควรได้มีการตรวจสอบทุกวันเป็นอย่างน้อย เพื่อให้การฆ่าเชื้อโรค มีประสิทธิภาพ การเติมคลอรีนทุกวันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีอันตราย และที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของคนได้ เช่น โรคทางเดินอาหาร หูน้ำหนวก โรคน้ำกัดเท้า การรู้วิธีตรวจสอบน้ำในสระ จะทำให้ทราบถึงปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู่ และ
ปริมาณความต้องการเติมคลอรีนเพิ่มในแต่ละครั้ง

 คำจำกัดความที่สำคัญ

               คลอรีนอิสระที่มีอยู่ FAC (Free Available Chlorine)

                 คือ สัดส่วนของคลอรีนทั้งหมด ที่ยังเหลืออยู่ในน้ำที่ผ่านคลอรีนแล้ว และยังไม่ได้ทำปฎิกริยาใด ๆ กับสิ่งปนเปื้อน คลอรีนอิสระนี้จะทำหน้าที่ในการฆ่าแบคทีเรีย และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ  จึงควรแน่ใจว่าสระว่ายน้ำมีชุดตรวจ (Test Kit) หาคลอรีนอิสระ ( FAC) แล้ว เพราะชุดตรวจโดยทั่ว ๆ ไป จะตรวจหาเฉพาะปริมาณคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) เท่านั้น  ไม่ได้ตรวจคลอรีนอิสระ

                 คลอรีนรวมที่มีอยู่ (CAC) หรือ คลอรามีน (Combined Available Chlorine or Chloramines)                 
คือสัดส่วนคลอรีนในน้ำที่ได้ทำปฎิกริยาและรวมตัวกับแอมโมเนีย,สารปนเปื้อน ที่ประกอบด้วยไนโตรเจน และ สารอินทรีย์อื่น เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ และของเสียอื่น ๆ จากนักว่ายน้ำ ซึ่งคลอรีนบางตัวจะทำให้ตาแสบระคายเคือง และ มีกลิ่นของคลอรีน

                 คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine)

                เป็นค่าผลรวมของคลอรีนอิสระ (Free Available Chlorine) และคลอรีนรวม (Combined Chlorine)

                ส่วนในล้านส่วน, ppm (Parts Per Million)

                เป็นค่าที่บอกถึงสัดส่วนของสาร เช่น คลอรีนมีสัดส่วนเป็นน้ำหนัก 1 ส่วนต่อปริมาตรน้ำในสระ 1 ล้านส่วน

                 การบำบัดเฉียบพลัน (Shock Treatment)                เป็น การบำบัดน้ำในสระให้สะอาด โดยการเติมสารออกซิไดซ์จำนวนหนึ่งลงในสระว่ายน้ำ เพื่อทำลายแอมโมเนีย, สารปนเปือนที่มีไนโตรเจน หรือสารอินทรีย์ การเติมคลอรีนจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการบำบัดแบบเฉียบพลัน จะสามารถควบคุมสาหร่ายและแบคทีเรียได้ แต่ผู้ใช้จะต้องอ่านคำแนะนำที่ภาชนะบรรจุคลอรีนก่อนว่าคลอรีนชนิดที่ใช้อยู่ สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้หรือไม่                       
ประเภทของคลอรีนที่นิยมใช้

                คลอรีนที่ใช้กันแพร่หลายในสระว่ายน้ำทั่วไป จะได้แก่

                 – ก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas)

                – โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite) น้ำยาฟอกขาว

                – แคลเซียม ไฮโปคลอไรท์ (Calcium Hypochlorite) ทั้งชนิดเกล็ดหรือเม็ด

                – ลิเทียม ไฮโปคลอไรท์ (Lithium Hypochlorite)

                – คลอริเนทเต็ท ไอโซไซยานูเรท (Clorinated Isocyanurates)                หลัก การ คือ เมื่อสารประกอบคลอรีนเหล่านี้สัมผัสกับน้ำ ก็จะปล่อยกรดไฮโปคลอรัส(HOCL) ออกมาเป็น สารที่ฆ่าเชื้อโรค ส่วนคลอริเนทเต็ท ไอโซไซยานูเรท(Clorinated Isocyanurates)  ซึ่งสารประกอบในกลุ่มนี้ ได้แก่ โซเดียม ไดคลอโรไอโซ ไซยานูเรท (Sodium Dichloroisocyanurate) และไตรคลอโรไอโซไซยานูเรท (Trichloroisocyanurate) เมื่อ สัมผัสกับน้ำจะให้กรดไซยานูริค (Cyanuric Acid) เป็นตัวปรับสภาพน้ำ (Stabilizer) สารปรับสภาพน้ำสามารถแยกเติม ในสระว่ายน้ำ เพื่อลดการสูญเสียคลอรีน อันเนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเล็ทจากดวงอาทิตย์ 

ขั้นตอนการดูแลสระว่ายน้ำ

                – ควรอ่านฉลากคำแนะนำการใช้ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนอย่างละเอียด

                – ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระอย่างสม่ำเสมอ ทำความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจสอบ คุณภาพน้ำ (Test Kit) เพื่อให้สามารถรักษาสมดุลทางเคมีของน้ำในสระได้โดยทำการวัดค่าต่อไปนี้

                1. ระดับของค่าคลอรีนอิสระ (FAC) ไม่ควรต่ำกว่า 1.0 ppm

                2. ระดับของค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) เพื่อไม่ให้ค่าคลอรีน
รวมที่อยู่ในน้ำต่ำกว่า 0.2 ppm

                3. ค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 ซึ่งคลอรีนในน้ำจะทำหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                4. วัดค่าอัลคาลินิตี้รวม (Total Alkalinity) เพื่อให้แน่ใจว่าค่า pH อยู่คงที่                5. วัดความกระด้างของน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวสระว่ายน้ำ
 มาตรฐานทางเคมีของสระว่ายน้ำ

                แนวทางที่กำหนดเป็นมาตรฐานทางเคมีของสระว่ายน้ำ โดยสถาบันสระว่ายน้ำ
แห่งชาติ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขของแต่ละแห่ง
ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในแต่ละสระว่ายน้ำที่มี ความแตกต่างกัน และความแตกต่างกัน
ในแต่ละวัน การจดบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี และผลลัพท์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ก็จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงคุณสมบัติของน้ำในสระได้ และทำให้การแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงถูกจุด

ค่ามาตรฐานที่เสนอ  ค่าที่ยอมรับ 
– คลอรีนอิสระ (ppm)  1.0 – 3.0
– คลอรีนรวม (ppm)  –
– pH 7.2 – 7.6
– Total Alkalinity (ppm)  (เมื่อใช้คลอรีนเหลว, แคเซียมไฮโปคลอไรท์ และลิเทียม ไอโปคลอไรท์)80 – 100
– Total Alkalinity (ppm)  (เมื่อใช้ก๊าซคลอรีน, ไดคลอโร, ไตรคลอโร, และสารประกอบโบรมีน)100 – 120
– Total Dissolved Solids (ppm)  (ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด)1,000 – 2,000
– Calcium Hardness (ppm)  (ความกระด้าง)200 – 400
– Cyanuric Acid (ppm)  (กรดไซยานูริค)30 – 50
หมายเหตุ    ค่ามาตรฐานตาม National Spa and Pool Institute

 การบำบัดน้ำในสระอย่างเฉียบพลัน

                หลาย ท่านอาจมีความเข้าใจว่าการที่เราว่ายน้ำและได้กลิ่นแรงของคลอรีนคงเป็นเพราะ มีการใช้คลอรีนมาก ในสระนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสระน้ำนั้นพยายามที่ใส่คลอรีนมากเกิน ปริมาณปกติ เพื่อกลบเกลื่อน และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสระน้ำนั้น การบำบัดน้ำในสระแบบเฉียบพลัน เป็นการเติมสารเคมี ในปริมาณที่มากกว่าปกติ ลงในสระว่ายน้ำ ปริมาณที่สูงเกินปกตินี้จะไปทำลายสารปนเปื้อนอินทรีย์ (Organic Contaminants) และทำการออกซิไดซ์ แอมโมเนีย และ สารประกอบไนโตรเจน และกำจัดกลิ่นของคลอรามีน (Chloramine) ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการระคายเคือง ในกรณีที่ใช้ คลอรีนในการรักษาคุณภาพน้ำในสระ ผลิตภัณฑ์คลอรีนหลายชนิด จะมีคำแนะนำในการฆ่าสาหร่าย และแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำความสะอาดน้ำในสระมากขึ้น การบำบัดแบบเฉียบพลัน ต้องใช้ร่วมกับเครื่องปั๊มและอุปกรณ์กรอง และควรกระทำในเวลาเย็นหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้ว เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียคลอรีนไป เนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเล็ท คำว่า มีปริมาณคลอรีนเกินจุดอิ่มตัว (Super Chlorination) บางครั้งจะใช้เรียกแทนการบำบัดแบบเฉียบพลัน ซึ่งหมายถึงการทำให้มีค่าคลอรีนอิสระ (FAC) สูงถึง 5 ppm หรือมากกว่าการบำบัดแบบนี้


นอกจากจะช่วยออกซิไดซ์ ของเสียต่าง ๆ ในสระว่ายน้ำแล้ว ยังช่วยกำจัดสาหร่ายและแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ตามอุปกรณ์กรองน้ำที่ทำความ สะอาดได้ยาก ได้อีกด้วย และการทำให้มีปริมาณคลอรีนเกินจุดอิ่มตัว (Super Chlorination) จะยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นของคลอรามีน ซึ่งจากการเติมคลอรีนลงสระว่ายน้ำ ให้ในน้ำมีค่าปริมาณคลอรีนรวมสูงเป็น 10 เท่า จะทำให้มีปริมาณคลอรีนเกินจุดที่เรียกว่า Breakpoint Chlorination ซึ่งสามารถกำจัดคลอรามีน ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองได้
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลอรีน       
จากราย ละเอียดข้างต้นคงจะทำให้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของคลอรีนในการทำให้สระว่ายน้ำ มีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นที่วางใจของนักว่ายน้ำได้ หากสระว่ายน้ำดังกล่าวมีมาตรฐานความสะอาด ดังที่ได้กล่าวแล้ว   
กฎเกณฑ์พื้นฐานที่ควรปฏิบัติ 
– อ่านคำแนะนำการใช้ที่มาจากบริษัทผู้ผลิต และปฏิบัติตามคำแนะนำ             

– เก็บสารเคมีในสถานที่ที่เย็นและแห้ง

– อย่าผสมคลอรีนต่างชนิดกันเข้าด้วยกัน แต่ให้แยกเติมคลอรีนแต่ละชนิดลงสระว่ายน้ำ

– อย่าผสมสารเคมีต่างชนิดกันเข้าด้วยกัน แต่ให้แยกเติมสารเคมีแต่ละชนิดลงสระว่ายน้ำ

– หลีกเลี่ยงการสูดดมควันหรือไอของเคมีโดยตรง

– อย่าซื้อหาสารเคมีสำหรับใช้กับสระว่ายน้ำมาใช้เกินความจำเป็นใช้แต่ละฤดูกาล เพราะสารเคมีจะลดประสิทธิภาพ ลงตามระยะเวลาที่เก็บ

 – เก็บสารเคมีให้ห่างไกลจากเด็ก                
– เพื่อเป็นการประหยัด ควรเติมคลอรีนในเวลากลางคืนเพราะในระหว่างเวลากลางวัน คลอรีนจะสูญเสียไปเนื่องจากแสงอาทิตย์

อันตรายจากสระว่ายน้ำ

 1. จากโรคติดเชื้อ
 2. จากอุบัติเหตุ
  • จมน้ำ หรือถูกดูดติดกับปากท่อใต้น้ำ
  • ลื่นหกล้มบริเวณขอบสระ
  • ใช้ Slider หรือ diving board
 3. จกาการใช้สารเคมี
  • ฟันกร่อน ฟันหลิม
  • ระคายเคืองตา โพรงจมูก
  • สูดดมก๊าซพิษ
  • ผลกระทบอื่นๆ จากสารตกค้าง
 4. จากการกลืนน้ำ
  • เด็กอายุ 5-6 เดือน จะเป็น Hyponatremic seizures เนื่องจากกลืนน้ำเข้าไปมาก
  • การแท้ง และการพิการแต่กำเนิด
  • กลืนน้ำที่มีคลอรีนเข้าไปมากๆ จะทำให้ท้องเสีย
ความเป็นไปได้ในการติดเชื้อ เมื่อลงน้ำในสระว่ายน้ำ
 
อวัยวะติดเชื้อการป่วยสาเหตุเส้นทางการติดเชื้อ
 
ผิวหนังการอักเสบในแผล พร้อมีหนองสตาปิโลคอคเคน และสเตรปโตคอคเคนโดยทางอาหาร และการสัมผัส การติดเชื้อ จากการสัมผัส ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม จากผ้าเช็ดตัว ฝาผนัง พื้น ฯลฯ
 ผื่นตามผิวหนังสารเคมี และเชื้อไวรัสจากเส้นทางน้ำ
 โรคเรื้อนกวางสารพิษจากสาหร่ายจากเส้นทางน้ำ
 ตุ่มที่เท้าเชื้อไวรัสจากพื้นสกปรก และการสัมผัสโดยตรง
 ตุ่มต่างๆ ในนักว่ายน้ำไมโครแบคทีเรียจากฝาหนังสระว่ายน้ำที่หยาบ และมีเชื้อ
 
หูหูอักเสบภายนอก การอักเสบของเส้นทาง ทางรับฟังภายนอกสตาฟิลคอคเคน และเสตรปโตคอคเคนจากการติดเชื้อทางอาหาร และจากการสัมผัสโดยเส้นทางน้ำ
 การอักเสบตอนกลาง การอักเสบของหูตอนกลางสตาฟิโลคอคเคน และเสตรปโตคอคเคนการติดเชื้อทางอาหารจากมูก ในจมูก และโพรงคอ
 
ตาการอักเสบของเยื่อในตา และการอักเสบในลำคอเชื้อไวรัสจากน้ำที่ติดเชื้อ
 
ทางเดินหายใจเป็นหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ฯลฯเชื้อไวรัส และแบคทีเรียการติดเชื้อทางอาหาร (เป็นหวัด) และจากการสัมผัสทางน้ำ
 น้ำมูกไหลสารจากสาหร่าย ทำให้แพ้จากน้ำ
 
อวัยวะภายในสมองอักเสบนีกลีเรีย ฟาเลรีจากน้ำที่ติดเชื้อ
 โรคลำไส้ประเภทของซาลโมนีเลีย และไมโครออกานีสม์จากน้ำที่ติดเชื้อ
 

สารเคมีในสระว่ายน้ำ

 1. สารเคมีที่เติมลงไป เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
  • สารประกอบคลอรีน ชนิด แก๊ซ ของเหลว หรือแบบผง
  • แก๊ซโอโซน
 2. สารเคมีที่มีผลต่อสมดุลของน้ำ ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการปรับความเป็นกรด – ด่าง สารที่ทำให้น้ำกระด้าง เช่น โซดาแอช แคลเซี่ยม กรดเกลือ หรือโซเดียมไปซัลเฟต
 3. สารเคมีตกค้าง (By-product)
  • DBP (Disinfection by-produce)
   • กลุ่ม TTHM’s (Total trihalomethanes)
    • Trichloromethane
    • Dibromochloromethane
    • Bromodichloromethane
    • Tribromomethane
   • กลุ่ม Haloacetic acids
   • Monobromoacetic acid
   • Dibromoacetic acid
   • Monochloroacetic acid
   • Dichloroacetic acid
   • Trichloroacetic acid
   • กลุ่ม Chlorite
   • กลุ่ม Bromate
   • Cyanuric acid
   • Sulfate

Cyanuric acid ใช้ผลิตไตรคลอร์ และไดคลอร์ ไม่ควรมีในน้ำเกิน 100 ppm

Isocyanuric acid ใช้เติมร่วมกับไตรคลอร์ และไดคลอร์ เพื่อเป็นตัว Carrier ไม่ควรมีในน้ำเกิน 150 ppm

สารประกอบคลอรีน

ที่นิยมใช้ในสระว่ายน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

 1. คลอรีนที่คงตัว (Stabilized Chlorine)
  • Trichloroisocyanuric acid (TCCA)
  • Sodium dichlorocyanurate (SDCC)
   • คลอรีนจะถูกทำลายได้ง่ายในแสงอาทิตย์ ในวันที่แดดจัด คลอรีนอาจหายไป 2 ppm ภายในไม่กี่ชั่วโมง
   • แต่เมื่อมีกรดไซยานูริก จะช่วยลดการสูญเสียคลอรีน ทำให้คลอรีนอยู่ในน้ำได้นานขึ้น
   • ขณะเดียวกัน มีการตกค้างของกรดไซยานูริกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิด “over-stabilized” และเกิด “chlorine lock” คือ สภาวะที่มีคลอรีนในสระว่ายน้ำ แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เนื่องจากถูกจับ โดยกรดไซยานูริก
 2. คลอรีนที่ไม่คงตัว (Unstabilized Chlorine)
  • Calcium hypochlorite Ca(OCl)2
  • Sodium hypochlorite NaOCl
  • จะสูญเสียคลอรีนประมาณครึ่งหนึ่งทุกๆ 35 นาที เมื่อถูกแสงแดด

การทำงานของคลอรีนในน้ำ

Cl2H2OHOCL[OCL]
    Hypochlorous acid Hypochloride ion
 1. ถ้าน้ำมี pH ต่ำๆ HOCL จะมีมากกว่า [OCL] โดยจะเปลี่ยนเป็น HOCL มากขึ้น
 2. HOCL ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อประมาณไม่เกิน 2 วินาที
 3. [OCL] ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อประมาณ 30 นาที

อัตราส่วนของ HOCL และ [OCL]

จะขึ้นกับ pH ของน้ำ ดังนี้

 1. น้ำที่มี pH 7.0 คลอรีนจะอยู่ในรูป HOCL 75%
 2. น้ำที่มี pH 7.4 คลอรีนจะอยู่ในรูป HOCL 52% (เพียงพอกับการฆ่าเชื้อ)
 3. น้ำที่มี pH 8.0 คลอรีนจะอยู่ในรูป HOCL 25%
 • คลอรีนจะมีประสิทธิภาพสูง ที่ pH ต่ำ มากกว่า pH สูง
 • ค่า pH ของน้ำต่ำเกินไป คลอรีนสลายตัวเร็ว แต่ถ้า pH สูงเกินไป ฤทธิ์การฆ่าเชื้อจะเสื่อมลงมาก
 • ค่า pH ในสระว่ายน้ำที่เหมาะสม ประมาณ 7.4 เนื่องจากเป็น pH ของตาคน
  • ช่วยทำให้ไม่ระคายเคืองตา
  • ทำให้กรดไฮโปคอลรัส เพียงพอกับการฆ่าเชื้อ

สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของสารที่ให้คลอรีน

 • โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำ 40%) จะมีค่า pH 11.5
 • แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (ผง 65-70%) จะมีค่า pH 11.5
 • โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (60%) จะมีค่า pH ค่อนข้างเป็นกลาง (5.8-7.0)
 • กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค (90%) จะมีค่า pH เป็นกรด (2.0-3.7)
 • ก๊าซคลอรีน จะมีค่า pH เป็นกรดสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 8 =