อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
          อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทำงานก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลมาแทน

จุดประสงค์ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
    1. เพื่อป้องกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
    2. เพื่อป้องกันการสูญเสียและลดความรุนแรงของความสูญเสียที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
     1. ป้องกันศีรษะ
     2. ป้องกันใบหน้าและดวงตา
     3. ป้องกันการสูดดม
     4. ป้องกันเสียง
     5. ป้องกันร่างกาย
     6. ป้องกันผิวหนังและมือ
     7. ป้องกันเท้า    
     8. ป้องกันกระแสไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 − 6 =