เกล็ดความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ GHS

GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals) เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพื่อให้แต่ละประเทศทั่วโลกสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทดสอบและประเมินสารเคมี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
….องค์ประกอบฉลาก ตามระบบ GHS…
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ชื่อผู้ผลิต
3. ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ / ที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์
4. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (Hazard Pictogram)
5. คำสัญญาณ (Signal word)
6. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement)
7. ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บรักษา กำจัดกาก และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Statement) 
(ที่มา: ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =