มอบเงินบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

มอบทุนการศึกษาแด่นักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลําพูน 

แนะนำให้ความรู้เรื่องเคมีภัณฑ์ แก่น้องๆจากโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่

ร่วมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านหัวริน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “WorldChemical เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยากไร้บนพื้นที่สูง”

 

Happy Workplace @World Chemical Group

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ณ บ้านห้วยเหียะ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมสัมนา Happy Workplace