กากของเสียอันตราย

ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพหรือสิ่งที่เจือปน ด้วยของเสียที่เป็นของเหลว ของแข็งหรือก๊าชที่มีความเข้มข้นหรือคุณสมบัติทางกายภาพเคมีหรืออื่นๆ รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตายหรือการเจ็บป่วยตลอดจน ทำให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีกากของเสียอันตรายเกิดขึ้นจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมในการ บำบัด เก็บกักและกำจัด ชนิดของฉลากที่ติด ประเภทของเสียA [...]

การลดความเสี่ยงจากสารเคมี

การลดความเสี่ยง/อันตรายจากสารเคมี        วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้       1.  กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน  ได้แก่  ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน       2.  ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทนที่สารเคมีอันตราย       3.  จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะ  แยกออกจากคนงานโดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี  ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก       4.  ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม  [...]

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

สารเคมีในชีวิตประจำวัน           ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล หรือแม้แต่ยาฆ่าแมลง เป็นต้น คุณเคยหยุดคิดสักนิดบ้างไหมว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านเหล่านี้ประกอบด้วยสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก โดยถ้านำไปใช้, เก็บ หรือทำลายทิ้ง อย่างไม่ถูกวิธี อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หรืออาจติดไฟทำลายทรัพย์สินของคุณได้ อย่างไรก็ตาม [...]