Polymer สําหรับการบําบัดน้ําเสีย

Polymer เป็นสารเคมีจําพวก Polyacrylamide ซึ่งเป็นสาร โพลิเมอร์ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสาร Coagulant สําหรับ กระบวนการสร้าง Floc (Flocculation) ที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคแขวนลอย โดย จะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาคทําให้เกิดเป็น Floc ขนาดใหญ่จึงตกตะกอน ได้ง่าย โดย โดย Polymer ที่นิยมใช้ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้นมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

• Anionic Polymer หรือ โพลิเมอร์ประจุลบ มีลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงสีขาว มี จะทําหน้าที่เป็นตัวที่ช่วยในการตกตะกอน (Flocculants) โดยจะดูดตะกอนหรืออนุภาคแขวนลอยในรูปของประจุ เมื่อตะกอนเข้ามารวมตัวกันมากๆก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นจนสามารถจมลง สู่ก้นถังแยกตะกอนได้ Anionic Polymer มักนิยมใช้ร่วมกับเคมีบําบัดน้ําตัวอื่นๆ เช่น Pac และสารส้ม เพื่อช่วยในการจับตะกอน และตก ตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบการผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย

•  Cationic polymer หรือ โพลิเมอร์ประจุบวก มีลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงสีขาว มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Coagulant คือ มีประจุไฟฟ้า เป็นบวกแต่มีปริมาณที่มากกว่าเนื่องจากโพลีเมอร์มีการจัดเรียงตัวเป็นสายที่ยาวยาว จึงมีน้ําหนักโมเลกุลมาก เมื่อรวมตัวกับ Floc ที่เกิดจาก เกลือของเหล็กต่างๆแล้ว ทําให้มีขนาดมวลโมเลกุลที่ใหญ่มากขึ้น ซึ่งทําให้น้ําหนักสูงขึ้นจึงตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น Cationic Polymer มักนิยม ใช้ในงานระบบน้ําเสียเพื่อช่วยในการรีดตะกอน (Filter press)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 18 =