การลดความเสี่ยงจากสารเคมี

การลดความเสี่ยง/อันตรายจากสารเคมี        วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้       1.  กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน  ได้แก่  ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน       2.  ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทนที่สารเคมีอันตราย       3.  จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะ  แยกออกจากคนงานโดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี  ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก       4.  ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม  [...]