การผลิตไบโอดีเซล

การผลิตไบโอดีเซล             เป็นผลผลิตที่ได้ จากปฎิกริยาทางเคมีที่มีน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เป็นวัตถุดิบหลัก ถึงแม้ว่าเราสามารถผลิตไบโอดีเซล ได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการปรุงอาหาร แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นแนวทางที่ควรจะทำเพราะจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า และทำให้ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลสูง ในขณะที่เราสามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพดีจากน้ำมันพืชเก่าที่ผ่านการปรุง อาหารแล้ว ทำให้ได้ไบโอดีเซล มีราคาถูกและคุ้มค่าไบโอดีเซลคือเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม ซึ่งสามารถผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ [...]